Nasza misja

Zjednoczone kolory wiedzy
Geopolityczna mapa świata uczy nas być może, że istnieją granice – linie wyznaczające terytoria państw, utrudniające przemieszczanie się i sugerujące podziały, ale edukacja nie zna granic, obieg wiedzy i pomysłów nie potrzebuje paszportu ani wizy, ich przepływu nie można zatrzymać żadnym cłem. Siła wiedzy nie jest w tym, że dzieli, ale w tym, że łączy – różne kultury, narody, grupy językowe… dlatego wiedza usuwa granice i nawiązuje relacje. Właśnie poprzez pojmowanie wiedzy jako instrumentu zjednoczenia, promień naszego zainteresowania i działania jest coraz szerszy, a poprzez naszą koncepcję edukacji staramy się włączyć uczestników z całego świata.

Szkoła języków w Dubrowniku „Queen Mary” wyrysowała kierunek rozwoju, po którym można się poruszać z sukcesem! Jesteśmy na najlepszej drodze do pełnego wyartykułowania międzynarodowej tożsamości naszej wspólnoty edukacyjnej i stania się rozpoznawalnymi jeśli chodzi o oddanie w kreowaniu warunków uczenia się międzynarodowych znaków!

Uniwersalny język jakości
Nasza misja: Podniesienie jakości edukacji językowej poprzez świadczenia kompleksowych, szeroko zakrojonych i niezawodnych usług. Ilościowa kompleksowość naszych kursów językowych, która na poziomie organizacyjnym manifestuje się jako proste, stymulujące i motywujące podejście, promuje sukces edukacyjny i profesjonalny rozwój uczestników na całym świecie. Jakość to uniwersalny język, którym mówimy ucząc różnych języków!

Rozwój i filozofię naszej szkoły językowej można sprowadzić do następujących 3 celów:

  1. Budowy kultury spersonalizowanego podejścia do każdego kursanta – podejście specjalne i dostosowane do każdej jednostki, która poprzez swą unikalność wzbogaca naszą pracę i poszerza nasze horyzonty
  2. Przekazywania indywidualnego i regularnego feedbacku każdemu uczestnikowi – jakościowych, konkretnych i terminowych informacji o postępie w rozwoju umiejętności językowych, w celu jak najlepszego wyniku końcowego
  3. Stopniowego urastania do regionalnego lidera w edukacji językowej – stania się przewodnikami przyszłej edukacji językowej w tej części świata i synonimem jakości i niezawodnej usługi

Nasza wizja: Stać się rozpoznawalnym jako regionalny lider edukacji językowej z reputacją świadczenia kompleksowej, szeroko zakrojonej i niezawodnej usługi, która zapewnia zyski z edukacji jej uczestnikom, rodzicom, nauczycielom i firmom. Jesteśmy dobrzy w tym co robimy i chcemy to pokazać i udowodnić!
Chcemy zasłużyć na zaufanie naszych kursantów, chcemy by wracali do nas, bo są pewni co do wartości oferowanych przez nas usług; chcemy przyczyniać się do rozbudowy i wzmacniania społeczeństwa wiedzy i gospodarki opartej na wiedzy; chcemy pobudzać zmiany; chcemy przesuwać utarte granice…dlaczego zatem nie zacząć od tego, że wyrażenie “mieć gadane”, dzięki nam, uzyska pozytywne znaczenie?

Wieczne poszukiwania, stały wzrost, ciągłe poznawanie…
Reputację niezawodnego i najwyższej jakości lidera regionalnego międzynarodowych trendów edukacyjnych uzyskamy poprzez kultywowanie ducha ciągłych innowacji i rozwoju. W naszej wspólnocie biznesowej zachęcamy do myślenia w inny sposób, gdyż ono przynosi zmiany i umożliwia rozwój, wspieramy różnorodność, gdyż ona poszerza i wzbogaca horyzonty, stymulujemy pomysły i kreowanie nowych metod, technik i podejścia, bo tylko tak możemy zapewnić edukację w prawdziwym znaczeniu tego słowa – edukację jako ciągłe poszukiwanie doskonałych sposobów poznania.

Pasja – paliwo napędzające silnik edukacji językowej
Nasze wartości: Pasja do edukacji językowej była podstawą naszej szkoły, a ten sam duch pasji, pełny entuzjazmu, polotu i idealizmu dalej definiuje i ukierunkowuje, jak i zapewnia owoce jakości, innowacji i postępu.
Kolejne 5 wiodących zasad najlepiej wyraża nasze fundamentalne wartości:

  1. Kreowanie różnorodności i stymulującego środowiska do uczenia się, opartego na równouprawnieniu i wzajemnym poszanowaniu – w którym uczestnicy będą rozwijać swoje kompetencje językowe i uczyć się z radością, a nauczyciele z radością kreować otoczenie edukacyjne i ukierunkowywać rozwój językowy; w którym nie ma hierarchii, lecz tylko podział ról, w którym nie rządzy autorytet, ale równouprawnienie, w którym “pozytywna” atmosfera nie jest utrzymywana przez warunki (nagrody i kary) i zdystansowaną surowość, ale przez poszanowanie, uznawanie, przywiązanie do grupy i kulturę dialogu.
  2. Stosowanie najwyższych standardów doskonałości w edukacji i działań w czasie wolnym – połączenie ciągłej, spełnionej pracy i relaksującego, zasłużonego wypoczynku to przepis na zaspokojenie ludzkich potrzeb dotyczących sensownej i celowej aktywności oraz komfortu, towarzystwa i zabawy.
  3. Rozwój entuzjazmu i zadowolenia u uczestników – uczenie się jest źródłem szczęścia, dzięki innemu podejściu łączymy naukę z pozytywnymi odczuciami, stwarzając tak predyspozycje do nauki przez całe życie.
  4. Poszanowanie kultury i obyczajów wszystkich narodów i przyczynianie się do rozwoju edukacyjnego, społecznego i gospodarczego każdego kraju na świecie – akceptowanie różnic pobudza wyrozumiałość→ wyrozumiałość zachęca do współpracy→ współpraca umożliwia obieg idei, wiedzy i innowacji→ obieg idei wiedzy i innowacji prowadzi do postępu i rozwoju.
  5. Pielęgnowanie kultury, która stymuluje i rozwija indywidualną kreatywność i opiera się na wartościach pracy zespołowej, którą charakteryzuje wzajemna ufność i poszanowanie – optymalne uczenie się odbywa się we wspólnocie, która szanuje indywidualność w ramach grupy, ponieważ kultura dialogu zespołowego, dyskusji i pozytywnego konfliktu myśli stymuluje kreatywny, kognitywny rozwój jednostek..-

Julie, Sandra, Tomislav, Tim Nasz zespół: Tina, Tim, Sandra, Tomislav